ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005 (*actualizata*)

privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

(actualizata pana la data de 28 noiembrie 2006*)

EMITENT:     GUVERNUL

----------------

    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. pana la data de 28 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA nr. 1 din 12 ianuarie 2006; ORDONANTA nr. 35 din 26 iulie 2006; LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 22 noiembrie 2006.

 

    In vederea realizarii obiectivelor inscrise in Programul de guvernare cu privire la imbunatatirea standardului de viata al persoanelor varstnice, pentru aceasta fiind necesara consolidarea financiara a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a prestatiilor care nu au legatura directa cu asigurarea sociala care priveste pensiile,

    pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicarii acestor masuri care presupun modificari, pentru anul 2006, in structura bugetului asigurarilor sociale de stat si in aceea a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fapt ce impune reflectarea in bugetele anului 2006 a sumelor necesare,

    avand in vedere faptul ca masura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurarilor sociale de stat, a finantarii unor drepturi de asigurari sociale care nu au o legatura directa cu drepturile de pensie a fost inclusa in aprilie 2004 in Planul de actiune, ca una dintre actiunile prevazute pentru realizarea sarcinilor asumate prin "Imprumutul de ajustare programatica 2", corespunzator obiectivului specific "Imbunatatirea sustenabilitatii financiare a sistemului de pensii", elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta,

    tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate de catre Guvern, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la grevarea, in continuare, a bugetului asigurarilor sociale de stat, in detrimentul pensiilor, afectand astfel interesele persoanelor varstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectarii angajamentelor privind politica de protectie sociala asumate in Programul de guvernare 2005-2008 si in documentele de pozitie intocmite in urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum si la imposibilitatea elaborarii procedurilor de implementare a acestui act normativ,

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

    CAP. I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1*)

    (1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:

    A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu;

    B. desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. A;

    C. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.

    (2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar sunt:

    a) asociati, comanditari sau actionari;

    b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;

    c) membri ai asociatiei familiale;

    d) autorizate sa desfasoare activitati independente.

    e) persoane care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, in conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006.

    (3) Persoanele prevazute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III si a pensionarilor nevazatori, care se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. c) si d).

------------

    *) Conform art. 1 alin. (3) din ORDONANTA nr. 1 din 12 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006, pentru persoanele asigurate in sistemul public de pensii pe baza de declaratie sau de contract de asigurare, care nu se regasesc in categoria persoanelor asigurate prevazute la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cotele de contributii de asigurari sociale stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, datorate conform legii, se diminueaza cu 0,75 puncte procentuale incepand cu 1 ianuarie 2006.

------------

    *) Conform art. 3 alin. (1) din ORDONANTA nr. 1 din 12 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006, se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratii prevazuti la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 au realizat, pana la data de 31 decembrie 2005, stagii de cotizare in sistemul public de pensii, precum si perioadele in care asiguratii au beneficiat de indemnizatie de risc maternal.

------------

    Lit. e) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 2

    (1) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, sunt:

    a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;

    b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

    c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

    d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;

    e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

    (2) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevazute la alin. (1) sunt denumite in continuare concedii si indemnizatii.

    ART. 3

    Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) este conditionat de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate destinata suportarii acestor indemnizatii, denumita in continuare contributie pentru concedii si indemnizatii.

    ART. 4

    (1) La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cotele de contributii de asigurari sociale*) stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat se diminueaza cu 0,85 puncte procentuale, prin deducere din:

    a) cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B;

    b) cota de contributie de asigurari sociale datorata de institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C;

    c) cota de contributie de asigurari sociale datorata de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2).

    (2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este de 0,85%, aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatie de somaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse in contractul de asigurari sociale incheiat de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e), si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate*).

    (3) Veniturile provenite din cota de contributie pentru concedii si indemnizatii prevazuta la alin. (2) se prevad distinct la partea de venituri a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

    (4) Cheltuielile pentru plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se prevad distinct la partea de cheltuieli a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

    (5) Excedentele anuale rezultate in cazul in care veniturile depasesc cheltuielile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se reporteaza in anul urmator.

    (6) Eventualele deficite inregistrate pe parcursul executiei bugetare si deficitul anual rezultat in conditiile aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se acopera din disponibilitatile inregistrate in anii precedenti cu aceasta destinatie sau de la bugetul de stat, dupa caz.

    (7) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, care se realizeaza, potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificandu-se corespunzator prevederilor bugetare atat la venituri, cat si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.

    (8) Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (7) si este obligat sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atat distinct, cat si prin evidentierea in situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

--------------

    *) Conform art. 1 alin. (2) din ORDONANTA nr. 1 din 12 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, de 0,75%, reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, se utilizeaza incepand cu plata veniturilor salariale sau asimilate acestora, precum si a altor venituri prevazute de lege, aferente lunii ianuarie 2006, si se vireaza la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

    Conform art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 22 noiembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu care se diminueaza cotele de contributii de asigurari sociale stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, este de 0,75 puncte procentuale pentru intregul an 2006.

    Conform art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 22 noiembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006,  cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, prevazuta la art. 4 alin. (1) si (2) si la art. 6 alin. (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007. Pentru intregul an 2006, cota este de 0,75%.

--------------

    Partea introductiva a alin. (1) al art. 4 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

    Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

    Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 5

    Incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cota de contributie prevazuta la art. 4 alin. (2) se datoreaza si se achita de catre:

    a) angajatori pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;

    b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. C;

    c) persoanele prevazute la art. 1 alin. (2).

    ART. 6

    (1) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 au obligatia sa calculeze si sa vireze casei de asigurari de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii; acestea au obligatia sa anunte lunar casei de asigurari de sanatate schimbarile de natura sa modifice elementele de calcul pentru plata contributiei.

    (2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) au obligatia platii cotei de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, aplicata la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale in materie. Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala**).

    (3) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) au obligatia de a depune lunar la casele de asigurari de sanatate declaratii privind evidenta obligatiilor de plata catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii si privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii, dupa caz.

    (4) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

    (5) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra drepturilor reprezentand indemnizatie de somaj**).

    (6) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-d), cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e)**).

    (7) Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, dupa caz.

    (8) Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.

    (9) Baza de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.

--------------

    *) Conform art. 1 alin. (2) din ORDONANTA nr. 1 din 12 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, de 0,75%, reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, se utilizeaza incepand cu plata veniturilor salariale sau asimilate acestora, precum si a altor venituri prevazute de lege, aferente lunii ianuarie 2006, si se vireaza la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

    **) Conform art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 22 noiembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006,  cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, prevazuta la art. 4 alin. (1) si (2) si la art. 6 alin. (2), (5) si (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007. Pentru intregul an 2006, cota este de 0,75%.

---------------

    Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 7

    Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

---------------

    Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 8

    (1) Stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazut la art. 7, se constituie din insumarea perioadelor:

    a) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;

    b) pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;

    c) pentru care, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, plata contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din alte surse, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*), cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

    (3) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul:

    a) a beneficiat de pensie de invaliditate;

    b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora.

    (4) Perioadele prevazute la alin. (2) si (3) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

--------------

    Litera a) a alin. (1) al art. 8 a fost modificata de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

--------------

    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150 din 31 octombrie 2002 a fost abrogata de art. 317 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006 .

 

    ART. 9

    Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului.

    ART. 10

    (1) Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

    (2) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si c), veniturile ce se iau in considerare sunt:

    a) cuantumul indemnizatiilor, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) si alin. (2);

    b) salariul de baza minim brut pe tara, din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si alin. (3).

    (3) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, al pensionarilor nevazatori, pe perioada in care se afla in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si alin. (2) lit. c) si d).

    (4) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor alin. (2).

    (5) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare.

    (6) La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

--------------

    Alin. (1) si (4) ale art. 10 au fost modificate de pct. 1 al art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 22 noiembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006.

--------------

    *) Art. 3 din ORDONANTA nr. 1 din 12 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006 prevede:

    "ART. 3

    (1) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratii prevazuti la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 au realizat, pana la data de 31 decembrie 2005, stagii de cotizare in sistemul public de pensii, precum si perioadele in care asiguratii au beneficiat de indemnizatie de risc maternal.

    (2) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, se constituie baza de calcul a indemnizatiilor se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare dintre cele prevazute la alin. (1), veniturile ce se iau in considerare sunt cele in baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia de asigurari sociale in sistemul public de pensii, respectiv cuantumul indemnizatiei de risc maternal."

 

      ART. 11

    (1) Asiguratii beneficiaza de concedii si de indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare.

    (2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, medic curant este orice medic aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila si care incheie o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

--------------

    Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

 

    CAP. II

    Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

 

    ART. 12

    Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:

    A. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;

    B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu:

    a) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;

    b) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2).

--------------

    Litera A a art. 12 a fost modificata de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 13

    (1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire.

    (2) Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

    (3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:

    a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;

    b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;

    c) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;

    d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

--------------

    Alin. (1) si (2) ale art. 13 au fost modificate de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 14

    (1) Medicul primar sau, dupa caz, medicul specialist in afectiunea principal invalidanta poate propune pensionarea de invaliditate daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

    (2) In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii, medicul prevazut la alin. (1) poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, in scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate.

    (3) Medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii in raport de pregatirea profesionala si de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.

    (4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, impreuna cu CNAS, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.

--------------

    Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 15

    In cazul in care medicul expert al asigurarilor sociale a emis avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se face pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a emis avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului, prevazuta de art. 14 alin. (4).

    ART. 16

    (1) Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind intrerupt, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

    (2) Beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, in aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care se afla si in una dintre situatiile mentionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum si pensionarii de invaliditate gradul III sau, dupa caz, pensionarii nevazatori, care se regasesc in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d).

    ART. 17

    (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform art. 10.

    (2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinata de tuberculoza, SIDA, neoplazii, precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medico-chirurgicale stabilite in conditiile prevazute la art. 9, este de 100% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

 

    CAP. III

    Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

 

    ART. 18

    In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:

    a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

    b) concediu si indemnizatie pentru carantina;

    c) tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare.

    ART. 19

    (1) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B, care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca.

    (2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, in una sau mai multe etape.

    (3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre baza de calcul stabilita conform art. 10 si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul.

    ART. 20

    (1) Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.

    (2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

    ART. 21

    (1) Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, pe baza biletului de trimitere, in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

    (2) Tratamentul balnear si de recuperare a capacitatii de munca se desfasoara in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare intocmit de medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale, in functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape.

    (3) In functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul curant.

    (4) Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza in unitati sanitare specializate aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.

    (5) Dupa fiecare etapa prevazuta in programul individual de recuperare, asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. In functie de rezultatele acesteia, medicul exprt al asigurarilor sociale poate propune medicului curant actualizarea programului individual de recuperare sau, dupa caz, recomanda reluarea activitatii profesionale ori propune pensionarea de invaliditate.

    (6) Plata indemnizatiilor nu se cuvine pe perioadele in care asiguratul, din motive imputabile lui, nu isi indeplineste obligatia de a urma si de a respecta programul individual de recuperare.

    (7) Controlul recomandarilor medicului specialist si al programului individual de recuperare, precum si respectarea acestora de catre asigurat se realizeaza de catre organele specializate din structura CNAS, respectiv casele de asigurari de sanatate.

--------------    Art. 21 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 22

    (1) Indemnizatiile prevazute la art. 18 lit. a) si b) se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

    (2) Costurile tratamentului balnear, precum si cele ale actiunilor de recuperare a capacitatii de munca, prevazute la art. 18 lit. c), se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevazute de Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si de normele metodologice de aplicare a acestuia.

 

    CAP. IV

    Concediul si indemnizatia de maternitate

 

    ART. 23

    (1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

    (2) De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1), daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora.

    (3) In situatiile prevazute la alin. (2), baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10.

    ART. 24

    (1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

    (2) Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.

    (3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.

    (4) In situatia copilului nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

    ART. 25

    (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

    (2) Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

 

    CAP. V

    Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

 

    ART. 26

    (1) Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

    (2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

    ART. 27

    (1) Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 7.

    (2) Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile cerute de prezenta ordonanta de urgenta pentru acordarea acestora, si asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii in vederea adoptiei sau i-au fost dati in plasament.

    ART. 28

    Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis in conditiile legii, dupa caz.

    ART. 29

    Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 27 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul curant, iar dupa depasirea termenului de 90 de zile, de catre medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

--------------

    Art. 29 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 30

    Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

 

    CAP. VI

    Concediul si indemnizatia de risc maternal

 

    ART. 31

    (1) Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004.

    (2) Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal care se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

    (3) Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare.

    (4) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (2) reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform prevederilor art. 10.

 

    CAP. VII

    Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

 

    ART. 32

    (1) In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti.

    (3) Drepturile achitate in conditiile prevazute la alin. (1) urmeaza a fi recuperate de catre casele de asigurari de sanatate de la angajator, dupa caz, conform legii.

    ART. 33

    Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform prezentei ordonante de urgenta, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator.

    ART. 34

    Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, precum si a concediilor pentru sarcina, lauzie si ingrijirea copilului bolnav nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

    ART. 35

    (1) Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele, acestea se iau in considerare separat, durata lor nu se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12.

    (2) In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se plateste separat, iar plata se suporta conform art. 12.

    ART. 36

    (1) Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.

    (2) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.

    (3) Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:

    a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;

    b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;

    c) casa de asigurari de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (2) si pentru persoanele prevazute la art. 23 alin. (2) si la art. 32.

    ART. 37

    Cuantumul indemnizatiilor acordate pe o perioada mai mare de 90 de zile se poate indexa, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.

    ART. 38

    (1) Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva.

    (2) Sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna respectiva, se recupereaza din contributiile datorate pentru lunile urmatoare sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite in cuantum de 6,5% si 7% pentru asigurarile sociale de sanatate.

--------------

    Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 39

    (1) Indemnizatiile se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura de catre acesta.

    (2) Indemnizatiile cuvenite si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.

    ART. 40

    (1) Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.

    (2) Cuantumul indemnizatiilor solicitate potrivit alin. (1) se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical.

    ART. 41

    Plata indemnizatiilor inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:

    a) beneficiarul a decedat;

    b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;

    c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale;

    d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.

    ART. 42

    (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani.

    (2) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata acestor drepturi.

    (3) Casele de asigurari de sanatate recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3).

    (4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor de asigurari de sanatate se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.

    (5) Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmaresc.

    ART. 43

    (1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, inclusiv dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.

    (2) Sumele stabilite in conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului asiguratilor, se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.

    (3) Debitele provenite din indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se recupereaza prin executorii proprii ai CNAS si ai caselor de asigurari de sanatate si constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

    ART. 44*)

    (1) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.

    (2) Contributia pentru concedii si indemnizatii nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia contributiei pentru concedii si indemnizatii, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora si, respectiv, a indemnizatiilor pentru accidente de munca si boli profesionale.

----------

    *) Conform alin. (2) al art. 5 din ORDONANTA nr. 1 din 12 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006, prevederile art. 44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se completeaza conform dispozitiilor alin. (1), in sensul urmator: "Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora."

----------

    Art. 44 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 45

    (1) Perioadele in care asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) si (2) beneficiaza de indemnizatiile prevazute la art. 2 constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, pentru aceste indemnizatii datorandu-se contributia de asigurari sociale reglementata de prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legii bugetului asigurarilor sociale de stat, care se achita bugetului asigurarilor sociale de stat.

    (2) Cota de contributie individuala de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1), precum si cotele de contributie de asigurari sociale datorate integral de asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (2) se aplica asupra valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, si se suporta din cuantumul brut al indemnizatiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

    (3) Cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cuvenite asiguratilor se aplica asupra valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.

    (4) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza lunar de catre platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3). Contributia de asigurari sociale se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale si/sau a veniturilor de natura salariala.

-------------

    Alin. (3) al art. 45 a fost modificat prin art. II din ORDONANTA nr. 35 din 26 iulie 2006 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 7 august 2006.

    Art. 45 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

    Alin. (4) al art. 45 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 22 noiembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006.

 

    ART. 46

    (1) In vederea determinarii punctajului anual, necesar stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public de pensii, pentru stagiile de cotizare realizate in conditiile prevazute la art. 45 se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata din perioadele respective.

    (1^1) In situatia persoanelor prevazute la art. 33, la determinarea punctajului anual se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, din perioadele respective, pentru fiecare dintre indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate achitate de fiecare platitor.

    (2) In situatia persoanelor care, in perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concedii medicale si indemnizatiile aferente, reglementate de legislatia anterioara prezentei ordonante de urgenta, la determinarea punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public de pensii se utilizeaza cuantumul indemnizatiei obtinute in perioadele respective.

-------------

    Alin. (1^1) al art. 46 a fost introdus de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

 

    CAP. VIII

    Contraventii

-------------

    Titlul Cap. VIII a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 47

    (1) Constituie contraventii faptele savarsite prin incalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (3) si (4).

    (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, savarsite prin incalcarea obligatiilor prevazute la art. 36 alin. (3):

    a) refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor;

    b) calculul si plata eronata a indemnizatiilor;

    c) eliberarea certificatelor de concedii medicale, cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare.

-------------

    Art. 47 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 48

    Contraventiile prevazute la art. 47 se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei si constituie venituri la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

-------------

    Art. 48 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 49

    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 47 si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele de control ale CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate.

    ART. 50

    Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

    CAP. IX

    Control si jurisdictie

 

    ART. 51

    (1) Controlul modului de acordare a concediilor medicale si de eliberare a certificatelor de concediu medical se realizeaza de catre echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurari de sanatate. In cazuri justificate, CNAS, respectiv casele de asigurari de sanatate, coopteaza reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice sau ai directiilor de sanatate publica si ai directiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele si institutiile din administratia publica centrala cu retea sanitara proprie.

    (2) Controlul se realizeaza ca urmare a sesizarii casei de asigurari de sanatate de catre platitori, precum si prin sondaj, la initiativa autoritatilor abilitate sa realizeze controlul.

    (3) Controlul privind respectarea obligatiilor prevazute in conventiile incheiate de catre medicii curanti cu casele de asigurari de sanatate, precum si cu privire la recomandarile medicului specialist, a programului individual de recuperare si respectarea acestora de catre asigurat, se efectueaza de catre organele de control ale CNAS, respectiv ale caselor de asigurari de sanatate.

    (4) In cazul constatarii nerespectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, vor fi sesizate comisiile de disciplina din cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecarui judet, respectiv din cadrul Colegiului Medicilor Bucuresti sau, dupa caz, din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pe domeniul de competenta, precum si unitatile cu care medicii se afla in relatii contractuale, pentru luarea masurilor legale ce se impun.

    (5) Comisia de disciplina a Colegiului Medicilor din Romania, a consiliilor judetene ale medicilor si al municipiului Bucuresti vor aplica masurile prevazute de legislatia in vigoare, in situatia in care constata nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la eliberarea certificatelor medicale.

    (6) La nivelul CNAS, respectiv al caselor de asigurari de sanatate, se constituie comisii mixte de analiza a concediilor medicale, conform protocolului incheiat intre CNAS-CNPAS si medicii de expertiza.

-------------

    Art. 51 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 52

    Litigiile care au ca obiect modul de calcul si de plata a indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit jurisdictiei asigurarilor sociale.

 

    CAP. X

    Dispozitii finale

 

    ART. 53

    (1) Indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.

    (2) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se poate face in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

    ART. 54

    Abrogat.

-----------

    Articolul 54 a fost abrogat de art. 6 din ORDONANTA nr. 1 din 12 ianuarie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.

 

    ART. 55

    (1) Continutul si forma formularelor de concedii medicale, ale formularelor cu regim special care contin elemente de protectie impotriva falsificarii sau contrafacerii, precum si ale altor formulare necesare aplicarii prezentei ordonante de urgenta se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    (2) Costurile generate de tiparirea documentelor si formularelor prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu posibilitatea recuperarii acestora in conditiile stabilite de CNAS.

-------------

    Alin. (1) al art. 55 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 56

    In aplicarea prezentei ordonante de urgenta, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se vor elabora norme de aplicare, aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.

    ART. 57

    CNAS, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca vor incheia un protocol privind activitatea desfasurata de medicii experti ai asigurarilor sociale, potrivit prezentei ordonante de urgenta.

    ART. 58

    (1) Necesarul de personal la CNAS si la casele de asigurari de sanatate, pentru realizarea activitatilor de evidenta si control rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se stabileste prin hotarare a Guvernului.

    (2) Activitatea de declarare, constatare, control, colectare si solutionare a contestatiilor privind contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele fizice si persoanele juridice care au calitatea de angajator se realizeaza de Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile legii.

-------------

    Art. 58 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

 

    ART. 59

    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 2006.

    ART. 60

    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 si la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    (2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004.

    (3) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 5 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (4) Sunt si raman in vigoare prevederile art. 109 alin. (2) si ale art. 117 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la acordarea biletelor pentru tratament balnear pensionarilor si altor categorii de asigurati decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

    (5) Pentru personalul civil care indeplineste functii de demnitate publica, functii publice sau este incadrat cu contract individual de munca in institutiile publice prevazute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prestatiile aferente accidentelor de munca sau bolilor profesionale se calculeaza in conditiile prevazute de aceasta lege si se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele acestor institutii.

    ART. 61

    Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si persoanelor care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cu exceptia cadrelor militare in activitate si a functionarilor publici cu statut special.

    ART. 62

    Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in volumul si in structura bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, respectiv ale bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006, cu mentinerea echilibrului bugetar.

 

                                 PRIM-MINISTRU

                            CALIN POPESCU-TARICEANU

 

                                Contrasemneaza:

                                ---------------

                               Ministrul muncii,

                       solidaritatii sociale si familiei,

                                 Gheorghe Barbu

 

                              Ministrul sanatatii,

                           Gheorghe Eugen Nicolaescu

 

             Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

                               Cristian Vladescu

 

                        p. Ministrul finantelor publice,

                              Doina-Elena Dascalu,

                                secretar de stat

 

    Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

    Nr. 158.

 

                               ------------